Bruksområde

Jernbane

Glasopor - når lett skal bære tungt

I likhet med veg strekker jernbanen i Norge seg over områder med vanskelige grunnforhold. For å redusere store utgravinger kan man benytte Glasopor skumglass både under forsterkningslaget og som frostsikringslag.

For å redusere vekt av banekonstruksjonen benyttes Glasopor som fylling i midten av konstruksjonen. Glasopor har høy stabilitet og tåler mye belastning over lang tid. Beregninger vil forsikre at tog og togtrafikk ikke belaster mer enn fyllingen tåler. Toppen av fyllingen skal ikke ligge høyere enn 0,6 meter under formasjonsplan. På formasjonsplanet legges et forsterkningslag av stein.

Teknisk regelverk anbefaler å dekke hele Glasopor-fyllingen med fiberduk, minimum klasse 3. Sideskråningene dekkes med et lag med tykkelse minimum 600 mm. Takket være Glasopor sin høye rasvinkel ivaretas dette kravet enkelt. Ved høye fyllinger over tre meter må tykkelsen økes ytterligere og fyllingens indre stabilitet må vurderes.

Skinnegående transportsystemer

Glasopor har kanskje oppnådd enda større utbredelse på alternative skinnegående transportsystemer, slik som T-bane/metro, bybane og trikk/sporvei.

En viktig årsak til dette er at Glasopor er raskt og effektivt å bygge med, noe som har vist seg å være vesentlig i urbane strøk. Mange ganger har anleggsplassene dårlig adkomst og er til bry for bymiljøet og andre trafikanter på veier, sykkelveier og fortau. Derfor stilles det krav om at anleggsplassene skal være mest mulig miljøvennlige, ofte fossilfrie, og det stilles krav til effektiv gjennomføring. Under bakken er det ofte et nettverk av anlegg for strøm, internett, fjernvarme, vann og avløp som også må tas hensyn til. 

Med en lav bulkvekt blir Glasopor enkel å frakte og rask å legge ut. Dette på tross av strenge miljøkrav og komplekse anleggsplasser.    

Glasopor skumglass: Ideell for skinnegående transportsystemer. Lett, effektiv og miljøvennlig, perfekt for urbane omgivelser.

Stasjoner og øvrig baneinfrastruktur

Et annet felt, relatert til jernbane og andre banesystemer og som går utover selve kjøreveien/skinnegangen, er all infrastruktur knyttet til banedriften. Oppdrag relatert til dette har økt i omfang de siste årene.

Som et resultat av modernisering av skinneganger og togsett, har også størrelsen på togsettene økt. Dette innebærer at nye verksteder må bygges, og flere eldre stasjoner må utvide størrelsen på sine plattformer. Av den grunn er det særlig på jernbanestasjonene at Glasopor har merket økt etterspørsel. 

Jernbanestasjoner er plasskrevende, ofte med mange plattformer, og blir derfor plassert på romslige, flate områder med grunnforhold av leire mange steder. Glasopor består av 20% glass og 80% luft med en løs bulkvekt på 180kg/m³, og muliggjør bygging på dårlige grunnforhold. Dessuten har Glasopor et lavt jordtrykk mot plattformens støttemurer som går mot skinnegangene. Det er naturlig nok også krav til effektiv utlegging for å ikke påvirke togtrafikken negativt – og det på relativt smale plattformer med vanskelig tilkomst for anleggsmaskiner. 

Glasopor: Perfekt for jernbanestasjoner | Glasopor.no