Glasopor til Fv 301 Grevle - Søndersrød

Mye tryggere fylkesvei i Larvik

På Fylkesvei 301 Grevle-Søndersrød er det mye trafikk, særlig om sommeren, og det var en skummel vei å sykle og gå langs. Men nå er det slutt – fylkesveien har blitt mye tryggere. Der byggherren visste at grunnforholdene var dårlige brukte entreprenøren Glasopor.

– Lokalbefolkningen har ønsket seg gang- og sykkelvei i mange, mange år. De er veldig glade for at den er kommet, sier byggeleder Truls Jacobsen i Vestfold og Telemark fylke til Våre Veger.

– Prosjektet får mye skryt lokalt, sier han.

Årsdøgntrafikk er på rundt 3000. Her, i området ved Helgeroa og Stavern, er det store hytte- og campingområder, og i sommerhalvåret øker trafikken en god del på grunn av det.

– Det har ikke vært noe tilbud for myke trafikanter her. Det har vært en skummel vei å sykle, for eksempel. Dels bor det mange her, og det er ekstremt mye folk her om sommeren. Og selve bilveien er smal og noen kjører fort, sier han.

Fv 301 Holhjem
Plasstøpt betongrekkverk, såkalt Svelvik-ellipse, skiller gangvei og kjørevei her ved Holhjem. (Foto: Truls Jacobsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Stor stemning

Så det var følgelig stor stemning i distriktet da 6,3 kilometer med ny gang- og sykkelvei kunne åpne 23. september. Og det var endog før fristen. 31. oktober i år skulle prosjektet være ferdig, sto det i kontrakten.

Men allerede 23. september var det altså åpning, og uka etter overtok byggherren det nye anlegget fra entreprenøren.

Slik ser dette anlegget ut: 6270 meter ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 301 mellom Helgeroa og Stavern i Larvik kommune. Det gjelder to strekninger: Søndersrød– Berg og Skårabakken–Grevle.

I fylkets budsjett- og økonomiplaner var prosjektet planlagt gjennomført i perioden 2019–2021, men ble utsatt. Totalrammen var opprinnelig på 90 millioner kroner, men økte til 110 millioner.

Da oppdraget ble lyst ut i oktober 2020 var det så mange som åtte entreprenører som fant det interessant å være med på konkurransen, og prisene lå på opp til 94 millioner kroner.

B. & Ø. Tveter hadde da beste tilbud på 58,4 millioner kroner. De skiftet senere navn til Tveter & Lund.

I tillegg til selve gang- og sykkelveien er det gjort litt av hvert:

  • Nytt spillvannsanlegg for kommunen.
  • 18 bussholdeplasser er bygd om til busslommer. De i retning Stavern har leskur og sykkelparkering.
  • Ny belysning langs cirka 6,5 kilometer vei.

400 meter med Glasopor

Og det hele har vært forholdsvis greit å gjennomføre, forteller fylkets byggeleder.

– Ut fra grunnundersøkelsene visste vi at det var partier med dårlig grunn. Der brukte vi lette masser på mellom 300 og 400 meter, men ut over det har det ikke vært noen vanskeligheter, sier Truls Jacobsen.

Tveter & Lund kan bekrefte at det ble tatt i bruk Glasopor som lette masser. De valgte en miljøvennlig lettfylling som forsterker grunnen til den nye gang- og sykkelveien. Glasopor vil sikre god drenering og forhindre telehiv. Tveter & Lund er godt kjent med Glasopor også fra tidligere.  

LES OGSÅ: Nye bærekraftige JM-boliger står støtt på Vear

Utvidet bruk for Glasopor langs Fv. 301

– Litt krevende ble det ellers med hvor overvannet skulle ende opp. Vi har måttet gjøre noen endringer av forskjellige slag, og det er blitt lengre strekk for overvann noen steder, sier han.

– Det er en del drenering av forskjellig årgang på dyrket mark langs strekningene. Mye var gammelt. Vi hadde gått ut fra at vi kunne slippe på overvann på de systemene, men noen steder var det så dårlig kapasitet at vi måte grave noen strekk selv, forteller han.

Tveter & Lund kan avsløre at underveis i prosjektet ble det også tatt i bruk en opsjon på oppfylling av VA-grøfter grunnet svært dårlige grunnforhold i bunnen av disse.

Kort sagt: Mye jordbruksareal i området, og mange tilpasninger på grunn av det.

– Ved ei låvebru med utkjøring måtte vi tilpasse og gjøre det beste ut av det hele, for eksempel. Men i det store og det hele har det vært en kurant jobb, og anlegget er jo også ferdig før fristen, forteller Jacobsen.

Fv 301 Søndersrød - gang- og sykkelvei rundt tre
Gang- og sykkelveien er her ved Søndersrød lagt om for å bevare et stort tre. Foto: Truls Jacobsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fv. 301 åpen i hele anleggsperioden

Kjøreveien har vært åpen i hele anleggsperioden.

– Trafikkavviklingen har gått veldig bra. Vi har brukt en del lysregulering, og noe manuell dirigering da det har vært behov for det. Men vi har ikke trengt å stenge veien, sier han.

Levering av Glasopor med flisvogntog med sidetipp har bidratt til dette.

LES OGSÅ: Ønske om grønn profil på Langenga gir resultater

– Og ikke minst har vi hatt et svært godt samarbeid med entreprenøren, sier fylkets byggeleder.

Også Tveter & Lund skryter av at deres samarbeid med oss i Glasopor har gått smertefritt – fra bestilling til fakturering. Vi takker for samarbeidet og er stolte over å kunne bidra til en mye tryggere fylkesvei.

Tekst av Bjørn Olav Amundsen, publisert i Våre Veger 08 2022 og delvis på Veier24.no – gjengitt med tillatelse

27. september 2022