Langenga

Ønske om grønn profil på Langenga gir resultater

Det nylig avsluttede prosjektet 893 Langenga Infrastruktur har benyttet drøye 10 000m3 Glasopor til å bygge infrastruktur til et byggeprosjekt i regi av Conceptor Bolig AS i et krevende terreng med dårlige grunnforhold. Den store mengden og prosjektets grønne profil gjør dette til 2. kvartals miljøprosjekt hos Glasopor. Gratulerer!

Vi vil hvert kvartal i 2022 utstede diplom til den kunden som har hatt en bevisst holdning til hvilke miljøfordeler det gir å velge Glasopor og dermed har spart miljøet for mye CO2-utslipp.

For andre kvartal 2022 går denne utmerkelsen til Oskar og Tormod Wike AS for deres bygging av infrastruktur til prosjektet Langenga som består av boliger og næring-/idrettsanlegg for byggherre Conceptor Bolig AS. Som del av prosjektet ble det i samarbeide med Norges Cykleforbund etablert en velodrom med tilhørende anlegg.

LES OGSÅ: Sparer nesten 938 tonn CO2 på Rv. 3 Alvdal – Tynset

Oskar og Tormod Wike AS sitt arbeid omfattet all infrastruktur utenfor bolig-/næring-/idrettsområdet som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet som helhet.

Infrastrukturprosjektet skulle sørge for de nødvendige tiltak knyttet til offentlig vei/rundkjøring inkl. fjellsikring, etablering av gang- og sykkelvei, spunt/støttemur, VA-anlegg, grøft for fjernvarme, kabelanlegg med mer.

Langenga infrastruktur
Oskar og Tormod Wike AS sitt arbeid omfattet all infrastruktur utenfor. Illustrasjon: Langenga Bolig

Flere grunner til at Glasopor ble valgt

Langenga ligger i et nedsenket område som strekker seg mot fjorden med skogs- og gresskledde skråninger på begge sider. Nederst på tomta for byggeplassen ligger det et lite vann kalt Einedammen. Med dette landskapet var det ikke helt uventet at grunnundersøkelser på byggeplassen avdekket behov for bruk av lette masser. Flere varianter ble vurdert, men valget falt til slutt på Glasopor, og det var det flere grunner til.

Daniel Brekke, prosjektleder i Oskar og Tormod Wike AS, forteller at:

– På grunn av plassmangel ble stabilitet en viktig faktor på valg av produkt. Vi valgte Glasopor da det ga oss muligheten til å bygge i høyden med relativt bratte skråninger, uten kostbare ekstratiltak for å hindre utglidning.

Plassmangel på Langenga
Plassmangel gjorde at fyllingsmassens stabilitet ble viktig. Foto: Oskar og Tormod Wike AS

Glasopor gjorde det enklere å bygge i høyden uten å tilføre for mye vekt, samtidig som fyllmassen drenerer godt.

Glasopor står i stil med miljøprofil

At Glasopor er et miljøvennlig produkt hadde altså en avgjørende betydning. Brekke fortsetter:

– Da vi er sertifisert miljøfyrtårn var miljøargumentet en positiv faktor. Sammen med Conceptor Bolig AS så vi muligheten til å velge et produkt som står i stil med vår og deres miljøprofil.

Et viktig aspekt ved miljøfyrtårn-sertifiseringen er å velge leverandører som har et tilsvarende sertifikat på miljøledelsessystem. I tillegg til at Glasopor har EPD-dokumentasjon på sine produkter, er Glasopor som selskap også ISO 14001-sertifisert. Oskar og Tormod Wike AS har forbedret seg på leverandørvalg fra år til år, og Glasopor er stolte over å være i det gode selskap.

Utbyggingen skjer altså i Asker kommune, som har store ambisjoner for å være miljøvennlig og tilpasse seg klimaendringer. Temaplanen «Handling mot klimaendringene» ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021. Den viser retning nå og i årene som kommer – også for bygg og anlegg og utbygging av naturområder.

Brekke sier at:

– Kommunens ønske om en estetisk og grønn profil i nærmiljøet på Langenga var også en faktor som ble hensyntatt, både for infrastruktur og i prosjektet i sin helhet.

Conceptor innfrir på grønn profil
Kommunen ønsket en grønn profil på Langenga. Illustrasjon: Conceptor Bolig AS

Det var viktig at overvann fra reguleringsområdet skulle håndteres primært lokalt. Gjennom boligområdet og på deler av infrastrukturen sørget Conceptor Bolig AS for at det ble planlagt og anlegges blå/grønne fordrøyningstiltak. Grønne tak, beplanting og bekkeløp ivaretar beregnet behov. I tillegg var det et viktig poeng å bevare mest mulig av eksisterende trær. Einedammen skal ikke belastes med høyere spissavrenning etter utbyggingen enn før-situasjonen. Overvannsstrømmen fra veien skal føres mot overvannsledning som leder vannet rundt Einedammen før det følger rørsystemet videre østover.

Sidetipp gjorde leveransene til infrastrukturprosjektet mer effektive

Oskar og Tormod Wike AS sitt bidrag på 893 Langenga Infrastruktur pågikk fra april 2021 med siste Glasopor-leveranse i april 2022.

– Leveranser har fungert utmerket. Vi har stort sett benyttet biler med sidetipp. Dette har vært svært effektivt, sier Brekke.

Effektivt med sidetipp
Flisvogntog med sidetipp har vært effektivt i prosjektet. Foto: Oskar og Tormod Wike AS

Glasopor sin mest brukte leveranseform er bulktransport i flisvogntog, og det er denne type biler som kommer med sidetipp. Med bil og henger har vogntoget en kapasitet på cirka 110 m³. Glasopor sin lave vekt gjør at bilenes fulle kapasitet kan utnyttes og det kan leveres store volum på kort tid.

Langenga med besparelse på mer enn 434 tonn CO-ekvivalenter

Her er tallene som gjør Oskar og Tormod Wike AS og Conceptor Bolig AS til kvartalets miljøhelter.

Prosjekt 893 Langenga Infrastruktur har benyttet 10 504 m3 Glasopor. Det gir en besparelse på

434 347 kg CO2-ekvivalenter

sammenlignet med nest beste alternativ til Glasopor!

Takk for at dere er våre miljøhelter!

Glasopor er fremstilt av 100% resirkulert glassemballasje av det mest finknuste glasset som tidligere gikk til deponi.

Materialet produseres med markedets desidert laveste CO2 fotavtrykk. På dette prosjektet ble det benyttet både Glasopor fra Onsøy og Glasopor fra Skjåk. Glasopor fra Skjåk produseres med sertifisert kortreist og fornybar strøm, og har markedets laveste CO2-fotavtrykk på kun 6,96 kg CO2 per m3. Glasopor fra Onsøy har et CO2-fotavtrykk på 35 kg CO2 per m3.

Det nest beste lettfylllingsalternativet på markedet har et avtrykk som er 9,87 ganger så stort som Glasopor fra Skjåk og 1,96 ganger så stort som fra Onsøy. Dette i henhold til våre egne og den alternative lettfyllingens offisielle EPDer.

30. juni 2022