Powerhouse Telemark med ambisiøse miljømål

Glasopor er klar til å bidra på ambisiøse COP26-miljømål

Klimatoppmøtet COP26 er i gang og det knyttes spenning til skjerpede klimamål. Som medlem av Grønn Byggallianse stiller vi oss 100% bak deres innspill til regjeringen. Vi gjør alt det vi kan for å bidra til at vår sektor skal nå målene som blir satt.

COP26 setter tonen

Glasopor følger nøye med hva interesseorganisasjonen Grønn Byggallianse, i samråd med deres partnere og medlemmer slik som oss, gjør overfor myndighetene. 2. november 2021 kunne vi lese at Jonas Gahr Støre holdt sin tale på COP26 i Glasgow med lovnad om å kutte de norske utslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

COP26 26th UN Climate Change Conference
COP26, 26th UN Climate Change Conference i Glasgow

Grønn Byggallianse medlem

 

 

 

Glasopor er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Du kan lese mer om Grønn Byggallianse på www.byggalliansen.no.

 

 

 

Bygg- og anleggsbransjen er utålmodig

Samme dag, og sammenfallende med medieoppmerksomhet rundt COP26, kunne vi lese at Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse lanserer ti nye grønne strakstiltak for å heve ambisjonene til bygg- og anleggsbransjen. Å tilslutte seg de første strakstiltakene har vært populært blant utålmodige byggeiere og utviklere, som har etterlyst mer å strekke seg etter. Tiltakene skal bidra til å nå målene i eiendomssektorens veikart mot 2050.

Vi som en materialtilbyder står altså klar til å bidra! Grønn Byggallianse mener det er mulig å kutte klimagassutslipp i bygg med minst 20% uten ekstra kostnader gjennom å stille krav til klimakutt fra materialer i nye prosjekter allerede i dag.

Hva kan gjøres i morgen? Konkrete og praktiske tiltak med Glasopor

COP26 understreker at vi må samarbeide for å nå klimamålene, slik Grønn Byggallianse legger opp til. På den måten kan vi bidra til hovedmålet for COP26 – å sikre globale nullutslipp innen midten av århundret og holde 1,5-gradersmålet innen rekkevidde.

Gjennom Grønn Byggallianse sin klimakur på fem punkter, mener de at byggsektoren kan halvere klimagassutslippene. Teknologien finnes for å gjøre det i morgen!

La oss ta oss selv, Glasopor, og våre næreste samarbeidspartnere som et eksempel på hva som kan utrettes på de fem punktene.

1. Rive mindre

Altfor mange bygg rives årlig og store mengder ressurser går med i dragsuget. Å rive mindre er ett av de viktigste klimatiltakene for bygg- og eiendomssektoren.

Glasopor kan bidra til å bevare bygg gjennom å forbedre isolasjon i innvendige gulv og forhindre fukt- og setningsskader på grunnmurer og i kjellere. Vi har flere eksempler på gamle gårdsbygninger, trehus, kirker og bygårdskjellere som har fått bygd nytt gulv innendørs helt fra grunnen av. Glasopor med sine isolerende og drenerende evner har blitt brukt som sjikt mot undergrunn. Glasopor er svært letthåndterlig og stabilt, og benyttes derfor hyppig til å utbedre drenering og uterom i bakgårder og hager. En fellesnevner på mange av prosjektene er steder med vanskelig tilkomst. På grunn av lav vekt og lavt jordtrykk er det dessuten svært skånsomt mot eksisterende konstruksjoner og eventuelle kulturminner i grunnen som ønskes bevart for ettertiden.

Youngskvartalet med oppbygging av nytt gulv i trang bakgård
Youngskvartalet med oppbygging av nytt gulv i trang bakgård

I sammenhengen å «rive mindre» er det dessuten fristende å gjøre en liten fortolkning mot «mindre graving» – et viktig argument for å bruke Glasopor. På grunn av sin lave vekt, tillater Glasopor mindre utgraving for å oppnå fordelene med kompensert fundamentering. Høy stabilitet og rasvinkel fører til en smalere fyllingsfot. Det innebærer mindre inngrep i naturen og at opprinnelige masser blir liggende. Dette betyr betydelige besparelser i anleggstid, kostnader i forbindelse med deponering og selvsagt transport. Mindre inngrep i naturen er i tråd med mål fra COP26 som vektlegger å beskytte økosystemer.

2. Ombruke flere materialer

Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til utslipp fra bygg og eiendom.

Glasopor blir produsert to steder i Norge. Begge steder jobbes det konstant med forbedringer i forhold til miljø. Det finnes én topp moderne og svært effektiv fabrikk i Onsøy ved Fredrikstad. Der økes digitaliseringen for å optimalisere produksjonsprosessen og kvalitetskontrollen. Samtidig har den andre Glasopor-fabrikken i Skjåk blitt ombygd til el-drift med sertifisert, kortreist strøm. Den samme konverteringen til produksjon på el-kraft forbereder man å gjøre i Onsøy.

LES OGSÅ: Glasopor får bistand fra Goodtech i digitalisering av produksjonen

Glasopor er blant de mest miljøvennlige alternativene for lette fyllmasser på markedet. En hovedårsak er at vi inngår i en sirkulærøkonomi. Byggematerialet er fremstilt av 100 % resirkulert glassemballasje som er samlet inn fra husholdninger i hele Norge. Det er det mest finknuste glasset som brukes til å produsere Glasopor skumglass. Dette var det tidligere utfordrende å finne bruk for, men gjennom produksjon av Glasopor blir 100 % av innsamlet glassemballasje, som transporteres fra hele landet, materialgjenvunnet. Avstanden mellom Sirkel sitt nasjonale gjenvinningsanlegg for glass som ligger på Øra og Glasopor-fabrikken i Onsøy er kort, og begge ligger i Fredrikstad kommune.

En åpenbar fordel med Glasopor, og for så vidt alle typer lettfyllinger, er store besparelser på transport i forhold til tradisjonelle masser. Med en volumvekt på kun 180kg/m3, omtrent en tidel av tradisjonelle masser som pukk og jord, kommer vi svært godt ut i forhold til transport. Men:

Glasopor mener at standarden bør settes høyere enn å vise til miljøgevinst på transport. Produsentenes ansvar bør ligge på selve produksjonsprosessen og utnyttelsen av råvarer.

3. Velge løsninger og byggevarer som gir lave utslipp i et livsløpsperspektiv

Her peker Grønn Byggallianse på viktigheten av å velge riktige produkter tidlig i prosjektfasen. De fremhever hvilke guider, metoder og verktøy som er tilgjengelig for å vurdere dette.

Skumglass (både i granulær og blokkform) er omtalt i Grønn Byggallianse sin Grønn Materialguide under kapittelet om isolasjon. Der kommer det fram at skumglass jevnt over scorer bra på alle indikatorer og at det er det beste alternativet i forhold til sirkulærøkonomi.

Grønn Materialguide med sammenligning mellom isolasjonstyper
Grønn Materialguide med sammenligning mellom isolasjonstyper

Glasopor er miljøsertifisert etter ISO 14025 og basert på dette har vi også en tredjepartssertifisert miljødeklarasjon – Environmental Product Declaration (EPD). Vi støtter alle initiativ som kan sertifisere og standardisere sammenligningen mellom produkter, og vår EPD er noe vi ser på som en av våre største konkurransefordeler. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dataene i vår EPD. Til våre bruksområder er det hovedsakelig snakk om to hovedalternativer til Glasopor – lettklinker og skumplast. Sammenligninger viser at Glasopor fra vår fabrikk i Skjåk, som har elektrifisert produksjon, skårer omtrent 10 ganger bedre på CO2-utslipp enn de vanligste alternativene. Det vil si omtrent 6,96 kg CO2-ekvivalent per m3 mot hele 69 kg. Slike forskjeller kan være avgjørende for å møte COP26-klimamål.

4. Ha 100% fossilfrie og snart helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Bygge- og anleggsplasser som er 100 % fossilfrie og snart helt utslippsfrie er en viktig del av klimaløsningen.

I denne sammenhengen er både Glasopor og byggeiere og -utviklere avhengige av miljøambisiøse entreprenører som investerer i fossilfrie maskiner. Vårt fremste bidrag er et byggemateriale som er svært lett, stabilt og letthåndterlig. Dette bidrar til å gjøre bygge- og anleggsplassen mer effektiv og mindre energikrevende. Som en maskinfører på et av våre byggeprosjekt har sagt det: «Å grave i Glasopor er som å grave i skyene». At produktet er stabilt har i mange tilfeller bidratt til stor effektivisering på anleggsplassen, ettersom det er mulig å kjøre maskiner på, og til og med pele gjennom, etter at Glasopor har blitt lagt ut. Her kan tiltaket omfatte både permanent og midlertidig utlegging. Dersom tiltaket er midlertidig kan Glasopor-fyllingen gjenbrukes i andre prosjekter.

Glasopor kan brukes som grunnlag for peling
Glasopor gjør anleggsplasser mer effektive og mindre energikrevende og kan blant annet brukes som grunnlag for peling

Vi er også opptatt av å følge filosofien på hjemmebane ved å jobbe mot fossilfrie og utslippsfrie egne fabrikker. Som nevnt har vi allerede gjennomført el-konvertering på Skjåk og har andre interne prosjekter på gang for elektrifisering og energieffektivisering.

Vi vil også i samarbeid med transportører legge til rette for mer miljøvennlig frakt mellom fabrikk og anleggsplass. I en startfase vil det medføre en høyere kostnad. Derfor vil tilbudet avhenge av betalings- og investeringsvilje hos entreprenører og transportører.

5. Energieffektivisere eksisterende bygg

Energieffektivisering av bygg handler ikke bare om tekniske løsninger. Det handler også om å ha god kompetanse på bærekraftig drift.

For Glasopor sin del er byggematerialet en del av den tekniske løsningen. Hvis man planlegger tidlig for bærekraftig drift, vil det medføre at man allerede fra grunnarbeidet planlegger hva som er de riktige byggematerialene og hva som gir de riktige tekniske løsningene.

Før man velger isolasjonsmaterialer mot grunnen er det viktig med en grundig gjennomgang av grunnforholdene. Grunnforholdene kan gi betydelige vektbegrensninger på bygget. Valg av isolasjonsmateriale mot grunnen har konsekvenser for valg av øvrige byggematerialer. Beregninger på klimagassutslipp, bæreevne, stabilitet, isolasjonseffekt og vekt vil ofte føre til at Glasopor er det beste valget. Med riktige beregninger kan man prioritere de byggematerialene som gir mest effekt på energieffektivisering, gir lavest utslipp og sikrer bærekraftig drift.

LES OGSÅ: Ikke undergrav miljøbevisste gravearbeider!

Ofte kan kombinasjonen av Glasopor sine egenskaper føre til at isolasjonslag med skumplast kan reduseres eller fjernes, betong- og stålkonstruksjoner kan slankes, og det blir mulig å bygge på grunnforhold som det normalt ville vært utfordrende å utnytte. Dette kan bety at man får benyttet eksisterende urbane områder i større grad gjennom fortetting.

LES OGSÅ: Ny miljøvennlig ungdomsskole med Glasopor

Glasopor brukes dessuten ofte til grønne tak som et vannfordrøyningslag. Dette er i seg selv et energieffektiviserende tiltak, i og med at grønne tak hjelper å regulere temperaturen i bygningen. Grønne tak er dessuten i tråd med COP26-mål om å gjenoppbygge økosystemer.

Praktiske eksempler som gir håp om å realisere COP26-klimamål?

Med denne gjennomgangen av Grønn Byggallianse sin klimakur på fem punkter håper vi å ha fått vist hvordan Glasopor kan bidra rent praktisk. Forhåpentligvis har du som har lest helt hit blitt inspirert og fått noen gode ideer til reell handling.

Glasopor håper politikerne på COP26 blir enige om noen ambisiøse, men realiserbare klimamål. Vi skal gjøre vårt for å gjøre tiltakene praktiske og sette i gang handling. Vi og alle medlemmene i Grønn Byggallianse er klare for å bidra!

4. november 2021