Grunnarbeider på Stasjonsallmenningen i Bjørvika

Ikke undergrav miljøbevisste gravearbeider!

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har foreslått i en revisjon av TEK17 at alt som er under bakken ikke skal være med i beregningen for klimagassutslipp for boligblokker og yrkesbygg. Her er Glasopor helt på linje med NGI. De mener at revisjonen MÅ inkludere beregninger av klima- og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter også.

NGI sin innstilling kommer frem av en pressemelding som gikk ut 20. oktober 2021. Her har NGI sin fulle støtte fra Glasopor.

DiBK sitt forslag må endres

– Dersom dette forslaget går gjennom vil det egentlig diskvalifisere all den innovasjon og satsing på bærekraftige løsninger som vi og andre har brukt betydelige ressurser på å utvikle. Det må jo være å skru tiden tilbake, og er ikke i tråd med norske og EU uttalte målsettinger om satsing på nye grønne arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Glasopor, Per Annar Lilleng.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte DiBK forslag til klimabaserte energikrav på høring i sommer med svarfrist 1. oktober. Der ble det altså foreslått at alt som er under bakken på et byggeprosjekt skal utelates fra beregningen. Argumentet var at grunn og fundamenter er utelatt siden det i stor grad påvirkes av grunnforhold. Derfor er det noe som utbygger ikke har like god kontroll med. Heldigvis var det flere aktører som stilte seg på linje med NGI i høringen. De var uforstående til at grunn, fundamenter og kjellere ble totalt utelatt. Deriblant finner man aktører som Miljøstiftelsen ZERO, Grønn Byggallianse, COWI, Norconsult og Rambøll.

Glasopor i kjelleretasje
Ny revisjon av TEK17 foreslår at alt under bakken, også kjellere, skal utelates fra beregninger på klimagassutslipp

Direktør GeoMiljø i NGI, Guro Grøneng, poengterer:

– Vi har metodikk for å kunne måle hvordan grunnarbeid og fundamentering påvirker klima og miljø og vi har mye kunnskap om hvordan vi kan redusere påvirkningen. Utkastet til ny tekst i TEK17 er ikke i nærheten av å reflektere kunnskapen og viljen til innovasjon i sektoren. DiBK sitt forslag kan ikke bli stående.

Miljøambisjoner er viktige for Glasopor og hele bransjen

Glasopor har gjennom lang tid vist hvordan vi har tilpasset oss klima- og miljøkrav fra endringsvillige byggherrer og entreprenører. Som en del av en sirkulærøkonomi prøver vi konstant å bli enda mer miljøvennlige. Vi har lagt inn betydelig med tid og ressurser i sertifiseringer og dokumentasjon som kan kvantifisere miljøeffekten. Dette inkluderer også massetransport til byggeplassen.

SE OGSÅ: Glasopor sin miljødokumentasjon

Glasopor mener at argumentasjonen om at utbygger ikke har kontroll på grunnforhold ikke holder stikk for å utelate beregninger på klima- og miljøpåvirkning fra grunnarbeider. Grunnforhold må uansett kartlegges og legger premisser for både hva og hvordan det kan bygges. Disse premissene vil være gjeldende for hele bygningskonstruksjonen og dens sikkerhet. En tidlig bevisstgjøring om størrelsen på utslipp fra grunnarbeider vil dra en hel bransje av graveentreprenører i en mer miljøriktig retning. Jo tidligere søkelys på bærekraftig og sikker utbygging, jo mer sannsynlig er det at det vil påvirke hele byggeprosessen og andre delentrepriser positivt.

Bærekraftige grunnarbeider vil også ha en langsiktig positiv miljøeffekt. Gjennom å øke byggets tilpasninger til fremtidige klimautfordringer vil levetiden forlenges.

Et godt grunnlag starter fra grunnen. Det gjelder også i forhold til klima- og miljøkrav.

26. oktober 2021