Jan_Vaslestad_Fv111_Trogstad

Langsiktig arbeid bak suksess med kantforsterkning

Et bruksområde som har vist seg å være viktig for Glasopor i år, er veivedlikehold med setningsreduserende tiltak, ofte kalt kantforsterkning. Der bruker man blant annet Glasopor skumglass og geonett.

Dette har nok sammenheng med at koronamillioner har blitt brukt for å gjennomføre nødvendig veivedlikehold. Statens Vegvesen har vist ansvar med å holde hjulene i gang hos entreprenører som har fått større og mindre kontrakter. Men det skyldes kanskje i like stor grad langt og målrettet samarbeid mellom ulike ildsjeler hos kunder, entreprenører og leverandører.

Utspring fra god drift i Østfold

"<yoastmark

Jan Vaslestad i Statens Vegvesen er en fagperson som har mye kunnskap om løsningen. Han har i dag stilling som Sjefingeniør i geoteknikk ved divisjon Drift og vedlikehold. I 2008 tok Vaslestad initiativ til denne metoden med setningsreduserende tiltak etter henvendelse fra kollega Karl Erik Willadsen på Drift i Østfold. Metoden har i etterkant vist seg å bli en suksess. Det er rask byggetid og redusert karbonfotavtrykk.

"<yoastmark

Her forteller han om opprinnelsen til ideen:

«Drift i Østfold hadde flere veistrekninger med setningsproblem og langsgående oppsprekking av asfalt mot kanten av veien. Løsningen var å asfaltere på området med setninger. Dessverre så kom de langsgående sprekkene ganske raskt tilbake, noen steder allerede etter noen måneder. Dette skyldes at asfalten er tung og øker den setningsgivende lasten. Løsningen er å masseutskifte med skumglass som veier bare ca. 20% av tyngden av asfalten. På denne måten blir det en permanent reduksjon av setningsgivende last, og setningene kommer ikke tilbake.»

I noen tilfeller på veistrekninger med setninger, så har asfaltlaget vært over en meter tykt. Rekkverksstolpene på slike strekninger med stadig asfaltering, blir etter hvert stående skjevt utover og i noen tilfeller liggende horisontalt.

Lag på lag med Glasopor skumglass er nøkkel til suksess

For å beskrive dagens løsning sier han følgende:

«Kort oppsummert innebærer løsningen at man skifter ut eksisterende masser i grunnen fra midten av veien mot den siden som vender ut mot skråningen med setningsskader, typisk ca. 1,5 til 2m dybde. Det legges fiberduk mot undergrunnen, og så et lag med jordarmering (geonett). Videre skumglass i 0,4m tykke lag med jordarmering mellom hvert lag.»

Her er en illustrasjon av hvordan løsningen typisk ser ut i dag:

 

Les om Glasopor til veivedlikehold her.

Før og underveis i oppbyggingen av ny veikonstruksjon, er det viktig at geoteknikere gjennomfører en vurdering av skråningen for å ivareta sikkerheten.

Her ser man hvordan Glasopor og geonett bygges lagvis på den siden av veien som vender ut mot skråningen samtidig som trafikken kan passere på indre felt – Foto: Jan Vaslestad
Her ser man hvordan Glasopor og geonett bygges lagvis på den siden av veien som vender ut mot skråningen samtidig som trafikken kan passere på indre felt – Foto: Jan Vaslestad

Setningsreduserende tiltak basert på lang og omfattende erfaring

Statens Vegvesen har etter hvert bygget seg opp god erfaring på området. Det er flere eksempler på suksessrike prosjekter som Glasopor har vært involvert i. Vaslestad sier følgende om deres erfaringer og resultater:

Setningsreduserende tiltak har vært brukt på ca. 30 prosjekter på fylkesveiene i Østfold. Det har vært gode erfaringer med metoden. Strekninger som ble utført i 2008 er i dag setningsfrie og i god tilstand. Nabostrekninger uten skumglass og jordarmering har store setningsskader.

Rv 120 ved Tomter før utbedring med setningsreduserende tiltak - Foto: Jan Vaslestad
Rv 120 ved Tomter før utbedring med setningsreduserende tiltak – Foto: Jan Vaslestad

Koronamillioner gir økt utbredelse

Etter hvert, og spesielt nå med bruk av koronamillioner, så har metoden også blitt brukt på riksveier.
Utbedring av setningsskader på Rv 3 ved Tynset i august i år med bruk av koronamillioner - Foto: Statens vegvesen
Utbedring av setningsskader på Rv 3 ved Tynset i august i år med bruk av koronamillioner – Foto: Statens vegvesen

 

«Rv 3 i Østerdalen mellom Alvdal og Tynset og E6 sør for Dombås er utført i år. Det er brukt midler til kritisk vedlikehold – korona-midler,» kan han fortelle.

Koronamillioner har gitt resultater. Samme strekning på Rv 3 ved Tynset ferdig asfaltert - Foto: Statens vegvesen
Koronamillioner har gitt resultater. Samme strekning på Rv 3 ved Tynset ferdig asfaltert – Foto: Statens vegvesen

Entreprenør på strekkene på Rv 3 ved Tynset, Alvdal og Kvikne var Gjermundshaug Anlegg AS.

På det ene strekket på Rv 3 ved Kvikne ble det grunnforsterket med Glasopor i hele vegbredden. Her var det setningsskader som førte til at man skiftet ut masser med skumglass ned til 3,5m under overbygningen.

LES OGSÅ: Sparer nesten 938 tonn CO2 på Rv. 3 Alvdal – Tynset

Entreprenør Åge Haverstad AS fikk tildelt jobben på E6 ved Dombås.

Planlegging og prosjektering har vært utført raskt av Vaslestad på geoteknikk og kollega Fredrik Moen på vegteknologi. Han konstaterer at:

Bruk av koronamillioner har gitt kjærkommen aktivitet for mange lokale entreprenører som ellers måtte ha permittert ansatte.

Internasjonal oppmerksomhet

Vaslestad er en ettertraktet formidler av løsningen med setningsreduserende tiltak både nasjonalt og internasjonalt. Han har Dr. grad i geoteknikk fra NTNU og hans faglige tyngde har ført til professorgrad og undervisning i geoteknikk og anleggsteknikk ved NMBU og Høyskolen i Østfold (20% stilling) siden 2008.

«Gjennom undervisningen i anvendt geoteknikk har løsningen blitt presentert for mere enn 800 studenter ved NMBU og Høgskolen i Østfold de siste 12 årene. Det har vært utført flere Bachelor- og Master-oppgaver med tema lette masser og jordarmering hvor jeg har vært veileder», sier Vaslestad.

Vaslestad har vært gjesteforsker og gjesteforeleser ved University of Utah og University of Wisconsin. Han er dessuten medlem i komiteer i geoteknikk ved «Transportation Research Board» (TRB) i Washington DC. Der presenterte han metoden med setningsreduserende tiltak, og viser til at:

«På de årlige møtene i TRB er det flere enn 1000 deltagere fra infrastruktur-bransjen. Metoden tas i bruk på flere prosjekter i USA og land i Europa.»

Glasopor ønsker at vi tar vare på de veiene vi allerede har bygget

Glasopor er dypt takknemlig for Vaslestad sitt engasjement og virke så langt, og for at han har vært slik en god ambassadør for bruk av skumglass og skumglassets egenskaper.

Metoden har nok kommet for å bli så lenge det finnes veier med setningsutfordringer. Glasopor håper vedlikehold vil prioriteres høyt også i framtiden etter korona. Spesielt når man vet at det finnes varige og stabile løsninger som stopper forfall og tar vare på de veiene vi allerede har bygget.

LES OGSÅ: Veivedlikehold med Glasopor fester seg

2. desember 2020